Avís legal

ANA ALONSO FORT (copiCAD) amb CIF: 20.806.058-M, i domicili en c/ Mestre Cuevas, núm. 10 baix. 46610 GUADASSUAR (València), és propietària de nom de domini i pàgines en internet a les quals s’accedeix des de l’adreça https://www.copicad.es 

Dades de contacte

C/ Mestre Cuevas, núm. 10 baix
46610 GUADASSUAR (València)

Telèfon: 96 257 11 85

Correu electrònic:
 copicad@copicad.es

Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat d’aquest lloc web: text, imatges, marques comercials, logotips, arxius d’àudio i vídeo, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial. Així mateix, i sense perjudici de l’anteriorment citat, el contingut d’aquesta web també té la consideració de programa d’ordinador i li és aplicable tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent sobre la matèria. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web ni de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de copiCAD.

El present avís legal compila les condiciones generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web www.copicad.es, del qual es titular ANA ALONSO FORT societat inscrita en el Registre Mercantil CIF: 20.806.058-M amb domicili en c/ Mestre Cuevas, núm. 10 baix. 46610 GUADASSUAR (València). Correu electrònic: copicad@copicad.es

L’accés i ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedisca a aquest, sense perjudici de les condicions particulars que pogueren aplicar-se en alguns dels serveis concrets del lloc web. 

L’usuari accepta, que l’accés al present lloc web i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliure i conscientment, sota la seua exclusiva responsabilitat.

Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratuïta, si bé copiCAD es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seues dades prèviament a l’accés.

copiCAD es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, serveis i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos quan ho considere oportú o en la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seua publicació en el lloc web.

copiCAD es reserva el dret a interrompre l’accés al present lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja siga per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallides de subministrament elèctric, o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tindre caràcter temporal o definitiu, la qual cosa es comunicarà als usuaris, qui podran patir la pèrdua, si escau, de la informació magatzemada en els diferents serveis, sense donar lloc a indemnització alguna. 

AVÍS DE COPYRIGHT

copiCAD ostenta la titularitat del present lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest lloc d’internet estan legalment reservats, per la qual cosa l’accés al mateix o la seua utilització, per part de l’usuari, no ha de considerar-se, en cap forma, com l’otorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d’aquest. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements per a finalitats comercials o il·lícites.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el previ consentiment per escrit de copiCAD. Queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc web, llevat que estiga permés legalment i se cite la procedència o, en defecte d’això, s’autoritze per escrit el contrari. En aquells casos en què es produïsca la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general abans citada i esmentarà clarament les possibles restriccions d’ús.

copiCAD no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguen, en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari. 

CLÀUSULA DE EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

El present lloc web ofereix informació sobre l’empresa i el món d’internet.

Els continguts incorporats al lloc web han sigut elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, per la qual cosa, copiCAD no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de la citada informació ni garantitza l’exactitud ni la posada al dia de la informació que es puga obtenir d’aquest, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que puga contenir el lloc web.

copiCAD no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguen fer del lloc web. 

1. RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB

copiCAD intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podent procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del lloc web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d’aquests, sense que això origine indemnització alguna a l’usuari per aquests conceptes. 

S’adverteix que alguna informació continguda en aquesta web pot haver sigut creada o recollida en arxius o formats no exempts d’errors, per la qual cosa no es pot garantitzar que el servei no quede interromput o afectat per tals problemes. 

copiCAD no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que pogueren ocasionar a l’usuari a conseqüencia de la consulta de la present pàgina web, o d’aquelles altres externes objecte de reexpedisc. 

copiCAD no serà responsable en cas que existisquen interrupcions del servei, o mal funcionament del mateix que tinguen el seu origen en suposats de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control. 

2. RESPONSABILITAT PER L’US D’ENLLAÇOS

copiCAD no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora d’aquest, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.

copiCAD constate per algun mitjà la il·lícitud de la pàgina web, o que lesiona bens o drets d’un tercer susceptibles de indemnització, l’empresa suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç. 

La presència d’altres enllaços en el lloc web té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s’oferisquen en el lloc d’internet de destinació, i en cap cas impliquen el respal a les persones o entitats autores de tals continguts o titulars dels llocs on es troben. 

D’aquesta manera copiCAD no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als quals enllaça fora de la seua pàgina, de qualsevol mal o pèrdua que puga sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigisquen els enllaços. 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

copiCAD informa seguidament de la seua política de privacitat aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tinga sota la seua responsabilitat seran tractades d’acord a la Llei 15/1999, 13 de decembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat d’aquests. 

La visita del lloc web copicad@copicad.es no implica que l’usuari haja de subministrar cap informació respecte a la seua identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el suposat que es subministren dades de caràcter de personal, aquests dades seran arreplegades i utilitzades conforme a les limitacions i els drets arreplegats en la citada norma de protecció de dades. 

Els usuaris que faciliten dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions. 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Informació comercial

Utilitzarem les seues dades personals per a enviar-li informació comercial del seu interès. 

El tractament de les dades personals per aquesta finalitat, es basa en el consentiment d’acceptar l’enviament d’informació comercial. 

Voste té el dret de retirar el consentiment en qualsevol moment a través del procediment abans indicat. 

Les dades personals es conservaran mentre no retire el consentiment o durant els anys necessaris per a complir en les obligacions legals. 

Formulari comentari

Utilitzarem les seues dades personals per a gestionar els comentaris als articles del nostre blog. 

La base legal del tractament és l’interès legítim nostre. 

Les dades personals es conservaran per un període de dos anys des del moment en què deixen de tractar-se, sense perjudici de l’exercici dels drets que li assisteixen com a interessat. 

1. RECOLLIDA DE DADES

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través dels formularis publicats en la web, via telefònica, pel gestor de comandes i dels correus electrònics que els usuaris puguen remetre a copiCAD, que seran inclosos en un fitxer automatitzat. 

Els fitxers titularitat de copiCAD figuren inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l’usuari o visitant per a comprovar la situació d’aquells. 

copiCAD conservarà les seues dades una vegada finalitzada la relació amb l’usuari per a complir les obligacions legals necessàries. Tanmateix, procedirà a la cancelació de les dades arreplegades quan deixen de ser necessaries per a la finalitat per a la qual van ser recaptades. 

2. SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

copiCAD ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i substracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant. 

No obstant això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat en internet no són inexpugnables. 

3. CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL

Les comunicacions privades que pogueren donar-se entre el personal de copiCAD i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit per mitjà d’eines tecnològiques i d’estrictes controls interns. 

4. ENLLAÇOS AMB ALTRES LLOCS WEB

El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S’informa que copiCAD no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web. 

5. DRETS DELS USUARIS

L’usuari podrà exercitar, respecte a les dades recaptades en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de decembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en particular els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà de solicitud remesa a la següent adreça:  copicad@copicad.es

6. ÚS DE COOKIES

A les dades personals declarades pels usuaris de copicad@copicad.es, es podran associar cookies o píxels transparents per a poder mesurar de forma agregada els resultats en termes d’obertures i clics dels e-mails enviats. Tanmateix, en el lloc web de copicad@copicad.es poden usar-se píxels o cookies servits des del propi servidor o a través de solucions de tecnologia de tercers per a conèixer la navegació de l’usuari. Les cookies són xicotets fitxers de dades generats a través d’instruccions enviades pels servidors web als programes navegadors dels usuaris, i que es guarden en un directori específic del terminal d’aquells, amb l’objectiu de reunir informació compilada pel propi fitxer. 

Per a desactivar les cookies en Mozilla Firefox, és necessari fer clic en “Opcions” i en la pestanya “Privacitat”, s’ha de desactivar la possibilitat de “Acceptar cookies de les web”. Per a desactivar-les en Internet Explorer, és necessari fer clic en “Opcions d’Internet” i en la pestanya “Privacitat”, s’ha esgolar la barra de configuració de la privacitat fins al límit inferior.